SAĞLIK:
AKILLI TEKNOLOJİ SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDİYOR

Son 20 yıl­da bel ve bo­yun rahatsızlıklarının 2 kat artış gösterdiğini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, “Akıllı telefonlar tüm dünyayı avucumuzun içine getirirken aynı zamanda bizi bir tür bağımlıya dönüştürdü” dedi. Uslu, sokakta, otobüste, evde sürekli internet ve sosyal medyada gezinmek, mail atmak, video izlemek için ekrana odaklanmış insanlar gördüğümüzü vur­gu­la­dı.

Ya­rım sa­at­te bir aya­ğa kal­kın

Bil­gi­sa­yar, tab­let, akıl­lı te­le­fon, te­le­viz­yon, oyun kon­sol­la­rı gi­bi ci­haz­la­rın kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da bo­y­nun aşı­rı ge­ril­me­si ve öne eğil­me gi­bi du­ruş bo­zuk­luk­la­rı ne­de­niy­le bo­yun fı­tı­ğı has­ta­lık­la­rı­nın te­tik­len­di­ği­ni vur­gu­la­yan Prof. Dr. Tu­ran Us­lu, “Bu ci­haz­la­rın kul­lan­ma sü­re­si, kul­lan­ma­ya baş­la­ma ya­şı, uy­ku­suz­luk ve stres, bo­yun fı­tı­ğı­na yol açan fak­tör­ler ara­sın­da sa­yı­lı­yo­r” de­di. Mo­ni­tör­le­rin mut­la­ka göz hi­za­sın­da ol­ma­sı, klav­ye, akıl­lı te­le­fon­lar ve tab­let­le­rin çok öne eğil­me­den kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de ifa­de eden Us­lu, kul­la­nım es­na­sın­da 30-40 da­ki­ka­da bir aya­ğa kal­ka­rak ha­re­ket edil­me­si, ay­nı za­man­da bo­yun ha­re­ket­le­ri ya­pıl­ma­sı ve uzun sü­re­li ci­haz kul­la­nı­mın­dan da ka­çı­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di.

Us­lu, “Her an ile­ti­şim ha­lin­de ol­du­ğu­muz için sü­rek­li bir ger­gin­lik ha­lin­de ya­şı­yo­ruz. Bu da omur­ga­mı­za, bel ve bo­yun böl­ge­mi­ze za­ra­r ve­ri­yor. Tür­ki­ye­’de has­ta­ne­ye gi­den­le­rin yüz­de 70’i be­lin­den ra­hat­sı­z” di­ye ko­nuş­tu.

Çantadan çıktı elde taşınıyor

“Mar­ket alış­ve­ri­şin­den gi­yi­me ka­dar tüm alış­ve­ri­şi­ni cep­ten ya­pan ki­şi ne­re­dey­se hiç ha­re­ket et­me­me­ye baş­la­dı­” di­yen Prof. Us­lu söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Es­ki­den çan­ta­da, cep­te ta­şı­nan te­le­fon­lar şu an­da el­de ve gö­ğüs hi­za­sın­da ta­şın­ma­ya baş­la­dı. Tüm bun­lar bo­yun ve bel ra­hat­sız­lık­la­rı­na da­ve­ti­ye çı­ka­rı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

So­run­lar 18 ya­şın al­tı­na in­di

Akıl­lı te­le­fon­la­rın ve tab­let­le­rin kul­la­nı­mı­nın il­ko­kul se­vi­ye­si­ne ka­dar in­di­ği­ne dik­kat çe­ken Prof. Dr. Tu­ran Us­lu, “Da­ha ço­cuk yaş­ta­ki­le­rin bi­le elin­de ko­ca­man tab­let­ler, akıl­lı te­le­fon­lar var. Ço­cuk sa­bah­tan ak­şa­ma sa­nal oyun oy­nu­yor, sü­rek­li ek­ra­na ba­kı­yor. Do­ğal ola­rak da omur­ga­sı­na hem bu yük faz­la ge­li­yor hem de sü­rek­li ek­ra­na bak­tı­ğı için bo­yun fı­tı­ğı te­tik­le­ni­yor. Son yıl­lar­da bel ve omur­ga ra­hat­sız­lık­la­rı 18 ya­şın al­tı­na bi­le düş­me­ye baş­la­dı­” di­yor.

Omur­ga te­da­vi­sin­de yerçe­ki­mi tek­ni­ği

Omur­ga ra­hat­sız­lık­la­rı için ku­ru iğ­ne ve yer çe­ki­mi tek­nik­le­riy­le te­da­vi uy­gu­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Prof. Dr. Tu­ran Us­lu yön­te­mi şu şe­kil­de açık­la­dı: “Ö­zel­lik­le kro­nik ağ­rı­lar­da ku­ru iğ­ne ve yer çe­ki­mi ile te­da­vi yön­te­mi olum­lu so­nuç­lar al­ma­mı­zı sağ­lı­yor. Ku­ru iğ­ne te­da­vi­sin­de, ağ­rı­ya ne­den olan kı­sal­mış ka­sa çok in­ce bir iğ­ne ile gi­ri­li­yor, kas uya­rı­lı­yor. Böy­le­ce sa­de­ce ağ­rı gi­de­ril­mi­yor, ağ­rı­ya ne­den olan te­mel bo­zuk­luk da te­da­vi olu­yor. Yerçe­ki­mi­nin et­ki­si­ni kul­la­na­rak ye­ni bir yön­tem ge­liş­tir­dik. Her has­ta­nın ra­hat­sız­lı­ğı­na uy­gun özel bir ya­tak üre­ti­yo­ruz. Omur­ga­da bo­zuk­luk olan yer­le­re özel di­zayn edil­miş bir ya­tak­ta has­ta­yı uzan­dı­ra­rak ra­hat­sız­lı­ğın dü­zel­me­si­ni sağ­lı­yo­ruz. Has­ta bu ya­tak­ta ya­ta­rak iyi­le­şi­yor. Yerçe­ki­mi­nin et­ki­si­ni te­da­vi­de kul­la­nı­yo­ruz.”
 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

SAĞLIKLI BİR RAMAZANI İÇİN 12 ÖNEMLİ KURAL!
Sağlıklı bir Ramazan için dikkat etmeniz gereken kurallar nelerdir? Oruç tutarken neler yapmalı, nelerden...

Haberi Oku